Excelentné riešenia

Tvorivý prístup
Integrácia vedomostí

Pomáhame zvýšiť zisk, zlepšovať pracovné prostredie pre zamestnancov, minimalizovať enviromentálne zaťaženie.

Poslanie

Návrh a realizácia systémových riešení v internej logistike.

Ciele

Integrujeme dostupné poznatky a technológie do praktického využitia v logistike.

 

Hodnoty

Múdrosť , usilovnosť, čestnosť, sloboda, dôvera.

Stále sa vyvíjame pre dobro našich klientov

Kvalita

Základnou zásadou politiky kvality je individuálny a osobný prístup .

Lepšia interná logistika v troch krokoch

Analýza, Návrh, Realizácia

Hovoríme, že "radi myslíme komplexne, aby ste vy mohli pracovať jednoducho."

Logistický audit

je väčšinou prvou fázou dlhodobých projektov logistickej optimalizácie. V snahe poskytnúť obstarávateľovi komplexné riešenie vychádzame z v praxi prevereného know-how priebehu realizácie projektu. Proces smeruje od identifikácie skutočných problému, cez konkrétne zacielenie k samotnému návrhu optimalizácie.

Špecifikácia problému

Prvotnou úlohou, na ktorom významne závisí úspešnosť riešenia, je podrobná špecifikácia problému. Spoluprácou so zadávateľom definujeme požadované ciele a kritériá jeho neskoršieho hodnotenia.Subjektívne predstava zadávateľa je upresnená vo fáze podrobného monitoringu logistického systému. Osvedčeným spôsobom je vykonanie logistického scanu alebo podrobnejšieho logistického auditu.

Výstup auditu

Podstatou logistického auditu je získanie podrobného prehľadu o jednotlivých logistických funkciách a činnostiach. Hodnotenie ich výkonnosti je vykonávané na základe vyhodnotenia informácií získaných niekoľkými postupmi. Objektívne meranie zahŕňajú vytipované charakteristiky väčšinou množstevné a časové (množstvo držaných zásob, počet expedovaných zásielok, čas vychystanie zásielky ...).
Zdrojom subjektívneho hodnotenia sú pohovory a konzultácie so zástupcami zadávateľa od managerov až po obsluhujúci personál. Komplexnosť pohľadu dopĺňajú fotodokumentácie a skúsenosti z podobných projektov vybraných konzultantov-špecialistov.

Ciele auditu

Prvoradým cieľom logistického auditu je okrem prehľadného podrobného popisu súčasnej logistiky predovšetkým súhrn nájdených "úzkych" problematických miest logistického systému a návrhy na ich odstránenie. Logistický audit poskytne prehľad o náročnosti riešenia jednotlivých čiastkových logistických problémov a o potenciálnom možnom prínose (časové alebo finančné úspory ...). Oblasti s najvýhodnejším pomerom týchto ukazovateľov sú po konzultácii so zadávateľom prednostne riešené. Vytipované oblasti sú celkom konkrétne pomenované a ohraničené.

Pomáhame firmám zlepšiť organizáciu a riadenie vnútropodnikovej logistiky bez plytvania.

Kedy by Vás mal logistický audit zaujímať ?

Ak uvažujete o zriadení

samostatného oddelenia logistiky

Ak chcete zistiť efektívnosť

používaných logistických postupov

Ak sa chcete zamerať

na zvýšenie efektívnosti podnikových procesov

Ak sa snažíte

o zvýšenie konkurencieschopnosti podniku.

Ak plánujete

vyčleniť  činnosť  pre outsourcing.

Ak uvažujete

o zmene podnikových procesov.

SALinvest spol. s r.o.

  Nezábudkova 6,

960 01 Zvolen

  +421 948 105 800

  jan.sali@salinvest.sk

www.salinvest.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.:8843/S

Chránime prírodu

logisticky audit obrazok zem

Kde nás nájdete ?

Komora audítorov

člen Slovenskej Komory logistických auditorov KLA
Ing. Ján Šáli

© 2016 SALinvest spol. s r.o..All Rights Reserved. Designed By Noprint s.r.o.

Search